top of page

שלבים עיקריים בתהליך שחרור מוצר מיובא:

כל תהליך של אישור יבוא מתחיל בהגדרת פרט המכס, נעשה לרוב ע"י עמיל המכס.

פרט המכס מגדיר את המוצר, לאחר שהוגדר פרט המכס נעשות הפעולות הבאות:

היבואן או נציגו פונים למכון התקנים ומציגים את המסמכים הבאים:

-          בקשה לשחרור יבוא.

-          שטר מטען.

-          חשבון ספק.

-          מסמכים לזיהוי מוצרים – קטלוגים וכדומה.

מדריך ליבואן המתחיל יבוא מסין

המדריך ליבואן המתחיל

מכון התקנים

נציג מכון התקנים הישראלי שהוסמך לכך בודק אם על המוצר המיובא חל התקן הישראלי במידה והתקן אינו חל על המוצר, יקבל היבואן אישור תקן על סמך תל"ח (תקן לא חל) מאת מכון התקנים ויוכל לשחרר את המשלוח המיובא.

 

במידה והתקן חל על המוצר והוא חייב בדיקה יוודא תחילה נציג מכון התקנים אם יש הסכם הכרה הדדית עם מוסד בחו"ל בתחום הבדיקה הנדרשת.

בהתאם לסוג ההסכם, אם קיים, יתבצע המשך טיפול.

 

בדיקת המשלוח הראשון:

מומלץ להביא דוגמת המוצר שרוצים לייבא לבדיקת דגם במכון התקנים, בטרם היבוא של המשלוח כולו.

אם הוצגה דוגמה כזו ותוצאות הבדיקות היו חיוביות, יקבל היבואן תעודה חיובית אשר תשמש כאישור דגן ובסיס למתן "אישור תקן" למשלוחי המוצרים שיגיעו בעתיד מאותו הדגם ושל אותו יצרן.

מוצרים המסומנים בתו תקן ישראלי פטורים מבדיקת הדגם (אב טיפוס).

 

אם ליבואן "היסטוריה חיובית" ישנה אפשרות להקל על משטר הבדיקות, ההקלה באה לידי ביטוי בהקטנת גודל המדגמים או בהקטנת תדירות הבדיקה.

כמו כן מאפשרת היסטוריה חיובית להתיר שיווק המוצרים מיד עם הגיע המשלוח. הסטוריה שלילית למוצר או ליבואן מאלצת להחמיר במשטר הבדיקות.

קיימים ארבעה סוגי בדיקות: בדיקה מלאה, בדיקה חלקית, בדיקת השלמה ובדיקת זיהוי.

 

בדיקה מלאה

בדיקה זו מתבצעת עם תחילת היבוא או כשלב מקדים לתהליך היבוא, תדירות הבדיקה – אחת לחיי דגם או בפרקי זמן שונים ומוגדרים מראש בהתאם לסוג המוצר.

 

בדיקה חלקית

בדיקה שמטרתה לקבוע אם המוצרים שבמנה מתאימים לחלק מדרישות התקנים החלים עליהם.

 

בדיקת השלמה

נעשית כאשר קיים הסכם הכרה הדדית עם מוסד כלשהו בחו"ל, שתעודת הבדיקה שלו מוצגת למכון התקנים, אולם התקן לפיו נבדק המוצר אינו זהה בכל סעיפיו לתקן הישראלי הרלוונטי למוצר.

 

בדיקת זיהוי

מטרתה לבחון אם המוצרים המיובאים זהים לאלה שנבדקו בעבר בבדיקה מלאה (בדיקת דגם).

 

אם מתגלה ליקוי במוצר שניתן לתיקון רשאי היבואן לבצע את התיקון, המשלוח של המוצרים משוחרר למחסני היבואן תמורת התחייבות שהליקוי יתוקן והפקדה של ערבות במכס.

מכון התקנים בודק את המוצרים לאחר שבוצעו בהם התיקונים הנדרשים, לאחר אישור המכון מקבל היבואן הפנייה לבנק להחזר הפיקדון.

 

כאשר המשלוח אינו מתאים לדרישות התקן ולא ניתן להתאימו ניתנות האפשרויות הבאות ליבואן:

להשמיד את הטובין שבמשלוח בנוכחות נציג המכון או להחזיר את המשלוח לספק בחו"ל תוך הצגת רשימון ייצוא לנציג המכון.

 

נוהל 401 – בא להבהיר ליבואנים מהם הסדרים שעל פיהם בודקים ומשחררים מוצרים מיובאים על מנת להקטין ככל האפשר את אי ההבנות ולהקל ככל האפשר על הליכי השחרור.

משרד התמ"ת

סיווג הטובין

על מנת ללמוד האם נדרש רישיון יבוא או אישור בעבור הטובין שהינך רוצה ליבא ומה גובה המכס ומס הקנייה המוטלים עליו, עליו תחילה לדעת כיצד הטובין מסווגים בתעריף המכס ומס קנייה באתר רשות המסים בישראל, המופיע בקישורים המומלצים.

סיווגם הנכון של הטובין הוא המפתח לקביעת שיעורי המסים, קביעת הצורך באישורים שונים, רישיונות , תקנים וכן כל יתר תנאי הייבוא בהתאם לחוקים השונים, התקנות וההוראות. סיוע בסיווג ניתן לקבל מאגף המכס באתר רשות המיסים בישראל, המופיע בקישורים המומלצים.

בהתאם לקבוצת המוצרים שהטובין משתייכים אליהם, ניתן להיעזר בבתי המכס השונים.

רישיונות ואישורים

כאשר פרט המכס ידוע, יש להיכנס לחיפוש טובין ברשימת התוספת הראשונה, המופיעה באתר בכדי לראות האם ייבואו דורש אישור של מכון התקנים או של גורם ממשלתי כלשהו.

על מנת לדעת מי במשרדים הממשלתיים מעניק את האישור, יש להיכנס לקישור המתאים מתוך רשימת הגורמים הנוגעים לצו יבוא חופשי הנמצא באתר שלהם.

מכס ומס קניה

תעריף המכס ומס קנייה מראה הוא מהם שיעורי המכס ומס הקנייה המוטלים על פרט המכס לפי ארץ היבוא.

מדריך ליבואן המתחיל יבוא מסין
bottom of page